Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

१वर्षे वी.एड.को शुक्ष्म शिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रम बारे सूचना ।

१वर्षे वी.एड.को शुक्ष्म शिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रम बारे सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका file download लागि गनुृहोला ।

नारायणदत्त सुवेदी
विभागीय प्रमुख
अध्यापन अभ्यास विभाग

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-11-08

Download Full Text