Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

एलएल.वी(LLB)प्रथम भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना !

त्रि.वि.कानून संकाय डीनको कार्यालयको सूचना अनुसार यस शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा ३(तीन) वर्षे एलएल.वी.भर्नाका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा निम्नानुसार हुने भएकाले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

कार्यक्रम:—

भर्ना आवेदन वितरण र दर्ता : २०७५ जेष्ठ ११ गते सम्म ।

प्रवेश परीक्षा मिति :— २०७५ जेष्ठ १९ गते शनिवार ।

समय :— विहान ८:०० बजे देखि ११ बजे सम्म ।

आवेदन फारम शुल्क : रु १२००।—

प्रवेश परीक्षामा आवेदन गर्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता : प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने अन्तिम मितिसम्ममा त्रि.वि.बाट मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुले मात्र आवेदन गर्न पाइने छ ।

आवश्यक कागजातहरु : एस.एल.सी. देखि स्नातकतह सम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको छायाँप्रति सम्लग्न गर्नुपर्ने छ ।

पुनश्च:आवेदन फारम सम्वन्धित शैक्षिक प्रशासन शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

 

प्रा.डा.चन्द्रबहादुर थापा

   क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2018-05-04

Download Full Text