Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

२०७२ चैत्र १० गते स्थानीय बिदा हुने बारेको सूचना !मिति २०७२ चैत्र १० गते स्थानीय बिदा राखिएको हुँदा उक्त दिन क्याम्पस बन्द रहने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

......................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2016-03-20

Download Full Text