Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

तीन वर्षे वी.एड.(आंशिक तथा मौका) को शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना !

तीन वर्षे वी.एड.(आंशिक तथा मौका) को शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

 

यादवराज अधिकारी
प्रमुख
अध्यापन अभ्यास विभाग

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-04-09

Download Full Text