Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

B.Sc. CSIT २०७७ को शैक्षिक शत्रमा भर्ना सम्वन्धी सूचना !

B.Sc. CSIT २०७७ को शैक्षिक शत्रमा भर्ना सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

Published by: B.Sc. CSIT Programme
Published on 2021-03-14

Download Full Text