Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

४वर्षे बी.ए.प्रथम वर्षको आन्तरिक परीक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना

४वर्षे बी.ए.प्रथम वर्षको आन्तरिक परीक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका लागि file download गर्नुहोला ।

Published by: Faculty of Hum/Soc.Sc. (Morn)
Published on 2021-03-04

Download Full Text