Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

चार वर्षे वी.एड.अध्यापन अभ्यासको अभिमुखीकरण सम्वन्धी सूचना !

चार वर्षे वी.एड.अध्यापन अभ्यासको अभिमुखीकरण सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

 

यादवराज अधिकारी

प्रमुख

शिक्षण अभ्यास विभाग

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-02-18

Download Full Text