Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

General B.Sc. 2076 को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुला गरिएको सम्वन्धी सूचना !

General B.Sc. 2076 को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुला गरिएकोले सम्वन्धित सवैको लागि सूचित गरिन्छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि Attached file Download गरी हेर्नुहोला ।

Published by: Administration
Published on 2019-08-23

Download Full Text