Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

सूचना !

यस पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराले प्रयोग गर्दै आइरहेको Letter head मिति २०७५।०१।२१ देखि परिवर्तन गरिएको ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

परिवर्तित Letter head को ढाँचा यसैसाथ टाँस गरिएको छ ।

 

 

प्रा.डा.चन्द्रबहादुर थापा

   क्याम्पस प्रमुख

 

Published by: Administration
Published on 2018-05-04

Download Full Text