Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

GIS विषयको Field Study सम्वन्धमा

भूगोल विषय स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुको सर्वेक्षण तथा अनुसन्धानका मिति २०७५।०२।०६ देखि २०७५।०२।१३ गते सम्म

स्थान : मिमि,पाल्पा, रिडि, तम्घास

Published by: Dept of Geography
Published on 2018-05-03

Download Full Text