Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना !

स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत B.Ed तेस्रो वर्षको Community Health Survey HP.Ed.336, M.Ed. प्रथम वर्षको Community Health and Community Organization, H.Ed. 517 र M.Ed. दोस्रो वर्षको Modern Approaches in Health Education, H.Ed. 524 विषयको प्रयोगाात्मक परीक्षा तपसिल बमोजिम सञ्चालन हुने ब्यहोरा सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको लागि सूचित गरिन्छ ।

 

तपसिल

सम्पर्क मिति: २०७४।०४।०८

परीक्षा मिति: २०७४।०४।०९

समय: बिहान १०:०० बजे

स्थान: स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विभाग

 

..................................

ज्ञानेन्द्रराज पौडेल

विभागीय प्रमुख

स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विभाग

Published by: Dept of HPPE
Published on 2017-07-04

Download Full Text