Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातक तह तेस्रो वर्ष (२०७२ भर्ना समुह) को भर्ना सम्बन्धी सूचना !स्नातक तह तेश्रो वर्ष (२०७२ समुह) सम्पूर्ण संकाय तर्फको भर्ना तथा पठनपाठन निम्नानुसार हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Ø  भर्ना शुरु हुने मिति : २०७४ श्रावण १७ गते देखि ।

Ø  अन्तिम मिति : २०७४ भाद्र १६ गते सम्म ।

Ø  पढाई संचालन हुने मिति : २०७४/०४/२९ गते देखि ।

अन्तिम मिति पश्चात भर्ना हुने विद्यार्थीहरुला नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।

 

 

.............................

प्रा.विश्वराज अधिकारी

  नि.क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-08-01

Download Full Text