Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

मानवशास्त्र (Anthropology) विषयमा आंशिक शिक्षकको आवश्यकता !यस क्याम्पसअर्न्तगत मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायतर्फ मानवशास्त्र (Anthropology) विषयमा आंशिक शिक्षकको आवश्यकता भएकोले योग्य नेपाली नागरिकबाट आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित मिति २०७४ श्रावण १७ गते भित्र दरखास्त आब्हान गरिएको छ । आवेदन फारम रु १०००।—   (एक हजार मात्र) तिरी कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । म्याद नाघेको तथा रित नपुगेको आवेदन फारम उपर कुनैपनि कारवाही गरिने छैन ।

आवश्यक न्यूनतम योग्यता :– सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह न्यूनतम द्वितिय श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

 संख्या : २ जना ।

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :–

– शैक्षिक योग्यताका प्रमाणित प्रतिलिपी ।

– नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी ।

– अन्य संस्थामा कार्यगरेको भएमा विभागीय स्वीकृति ।

 

सम्पर्क मिति :— २०७४ श्रावण १७ गते ४ बजे पछि ।

अर्न्तवार्ता मिति :— सम्पर्क मितिमा प्रकाशित गरिनेछ ।

 

..............................

प्रा.विश्वराज अधिकारी

 नि.क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-07-27

Download Full Text