Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना !स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत B.Ed तेस्रो वर्षको Community Health Survey HP.Ed.336, M.Ed. प्रथम वर्षको Community Health and Community Organization, H.Ed. 517 र M.Ed. दोस्रो वर्षको Modern Approaches in Health Education, H.Ed. 524 विषयको प्रयोगाात्मक परीक्षा तपसिल बमोजिम सञ्चालन हुने ब्यहोरा सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको लागि सूचित गरिन्छ ।

 

तपसिल

सम्पर्क मिति: २०७४।०४।०८

परीक्षा मिति: २०७४।०४।०९

समय: बिहान १०:०० बजे

स्थान: स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विभाग

 

..................................

ज्ञानेन्द्रराज पौडेल

विभागीय प्रमुख

स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विभाग

Published by: Dept of HPPE
Published on 2017-07-04

Download Full Text