Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

चमेना गृह ठेक्काबाट सञ्चालन गर्ने बारेको सूचना !यस क्याम्पसको चमेना गृह ठेक्काबाट संचालन गर्नका लागि मिति २०७३।२।२९ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम प्राप्त हुन आएका कोटेशनहरु मध्ये केहि कोटेशनहरु कागजात अपूग भई प्राप्त भएकाले पुन: यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । ईच्छुक रजिष्ट्रर्ड फर्महरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र गोप्य दरखास्त दिनुहुन जानकारी गराईन्छ ।

१. दरखास्त फारम रु.५००/– (पछि फिर्ता नहुने) तिरी क्याम्पसबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

२. धरौटी वापत रु.१०,०००।— नेपाल बैङ्क लिमिटेड, बगर शाखा, पोखराको च. हि. नं. ६७ मा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

३. गोप्य कोटेशन पेश गर्दा फर्म दर्ता (पान दर्ता) प्रमाणपत्र, अनुभव भए त्यसको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर संलग्न गरि गोप्य खामबन्दी गरि पेश गर्नुपर्ने छ ।

४. रितनपुग र म्याद नाघि आएका दर्खास्त उपर कुनै कार्यवाही गरिने छैन ।

५. म्यादभित्र प्राप्त हुन आएका दर्खास्तहरु अन्तिम मितिको भोलिपल्ट खोलिने छ ।

६. चमेनागृह संचालन गर्नका लागि इजाजत प्राप्त फर्मले धरौटी वापत रु.१०,०००/– थप गरि रु.२०,०००/– धरौटी वापत राख्नुपर्ने छ ।

७. प्राप्त हुन आएका फर्महरुलाई चमेना गृह संचालन गर्न दिने वा नदिने सम्पूर्ण अधिकार क्याम्पसमा नै निहित रहने छ ।

 

    विस्तृत जानकारीको लागि क्याम्पस खुलेको समयमा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

 

...................................

प्रा.डा.देवेन्द्र बहादुर लामिछाने

क्याम्पस प्रमुख

Published by: Other
Published on 2016-07-03

Download Full Text