Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

जरूरी सूचना !

यस क्याम्पस अन्तर्गत ५ वर्षे बि.ए.एलएल.बी. २०७२ सालको प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थी मनोजप्रसाद शर्मा रोल नं. २०।०७२ पठनपाठन सुरु भएको मिति २०७२।१०।०४ गतेदेखि हालसम्म कक्षामा अनुपस्थित रहेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र कारणसहित उपस्थितिको लागि सूचित गरिन्छ । उक्त मितिभित्र निज अनुपस्थित भएमा योग्यताक्रम सूचिमा रहेको विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

 

.....................................

(प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने)

क्याम्पस प्रमुख

Published by: BA.LL.B Programme
Published on 2016-02-17

Download Full Text