Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

बि.ए.एल.एल.बी. प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि प्रथम सूचि प्रकाशित गरिएको बारे !यस क्याम्पसमा २०७२ सालको बि.ए.एलएल.बी. प्रथम वर्षमा भर्ना हुनका लागि योग्यताक्रममा परेका संलग्न लिष्टअनुसारका विद्यार्थीहरुलाई २०७२ पुस २३ गतेभित्र भर्ना हुनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्रथम सूचिबाट भर्ना हुन रिक्त रहेको स्थानको लागि २०७२ पुस २४ गते सूचि प्रकाशित गरिनेछ । प्रथम किस्ता रकम रु.३६,६००।– बुझाई भर्ना हुन सूचित गरिन्छ । विद्यार्थीहरुले भर्नासँगै त्रि.वि.वि. रजिष्ट्रेसन फारामसहित भर्नुपर्नेछ । अन्य विस्तृत विवरण बि.ए.एलएल.बी. कार्यक्रमको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुको लागि आवश्यक कागजातहरु:

१. एस.एल.सी.को मार्कसीटको फोटोकपी २ प्रति

२. एस.एल.सी.को चारित्रिक प्रमाणपत्रको फोटोकपी २ प्रति

३. कक्षा १२ को माइग्रेशनको सक्कल प्रमाणपत्र

४. कक्षा १२ को प्रोभिजनल प्रमाणपत्रको फोटोकपी २ प्रति

५. कक्षा १२ को चारित्रिक प्रमाणपत्रको फोटोकपी २ प्रति

६. कक्षा १२ को ट्रान्सकृप्टको फोटोकपी २ प्रति

७. पासपोर्ट साइजको फोटो ६ प्रति

 

......................................

(प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने)

    क्याम्पस प्रमुख

Published by: BA.LL.B Programme
Published on 2016-01-03

Download Full Text