Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्षको भर्ना सम्वन्धी सूचना !स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्ष (२०७० समुह) सम्पूर्ण संकाय तर्फको भर्ना निम्नानुसार हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Ø  भर्ना शुरु हुने मिति : २०७२ पौष ७ गते देखि ।

Ø  भर्ना हुने अन्तिम मिति : २०७२ माघ मसान्त गते सम्म ।

 

कक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

 

 

............................................

प्रा.डा.देवेन्द्रबहादुर लामिछाने

     क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2015-12-21

Download Full Text